ඔබ ලඟම ඇති නිර්වාණය තවමත් හඳුනා නොගත්තේද..? මුලා නොවන්න. අඥාණ නොවන්න. මේ සත් ධර්මය අසන්න. නැවත නැවතත් අසන්න. නුවනින් යුතුව නිවන පිණිසම කටයුතු කරගන්න.

වෙනත් දහම් දෙසුම්

අතිපූජ්‍ය නුගේගොඩ පුණ්ණ හිමියන්


අතිපූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍රප හිමියන්

අතිපූජ්‍ය මාහෝ සුමේධ හිමියන්


 බෞද්ධයා රෑපවාහිනියෙන් ප්‍රචාරය වූ ධර්මදේශනා  ෴ අතිපූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි  ෴

අතිපූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි දේශනා කරන ලද 

100 Dharma Desana - The Buddhist TV


 MP3 වෙනත් දහම් දෙසුම්

 අතිපූජ්‍ය නාවල ධම්මානන්ද හිමි, ධර්ම උපදේශක සමින්ද රණසිංහ මහතා  ෴* ධර්ම උපදේශක සමින්ද රණසිංහ මහතා
වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම්
 077 777 2556 අමතන්න.
Email : aathaapi@yahoo.com

 MP3 ක්‍රියා නොකරන්නේනම් පිටුව අළුත් කිරීමට  


  අභිධර්මාචාර්ය ඒ. ඩී. එම්. බුද්ධදාස මහතා  (අභිමාර්ථ සංග්‍රහය) ෴ ක්‍රියා නොකරන MP3 දෝෂ නිරාකරණය සඳහා 
Enable Windows Media Player (Type chrome:plugins in the address bar)
Firefox Plugin install  කරන්න. Chrome  web Browser යේ දෝෂ ද නිරාකරණය වේ.


මෙම ධර්ම දේශණයන් ශ්‍රවණය කිරීමෙන් යමෙක් ධර්මාවබෝධය ලබයිද කුසල් රැස්කරයිද
ඒ කුසලය දේශකයාණන්වහන්සේටත් මෙම ධර්මය දේශනා සැකසීමට වෙහෙස මහන්සිවූ සියළු දෙනාටමත් පමා නොවී නිර්වාණබෝධය පිණිස හේතු වේවා !!!

free counters
අසන තරමට පින් පිරෙන කුසල් පිරෙන එකම දහම මේ බුදු දහම පමණකි.
X